Algemene voorwaarden

Naturisten vereniging Zeelandia –  Camping De Schoone Waardin
hanteren de Algemene Voorwaarden van de VEKABO

Oktober 2021
Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen d.d. 12 oktober 2021
Deze Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland op 12 oktober 2021 en zij treden in werking vanaf dezelfde datum. Deze leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de Vekabo ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de recreant expliciet verwijst naar deze Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden, d.d. 12 oktober 2021.

Naturisten vereniging Zeelandia –  Camping De Schoone Waardin
hanteren de Algemene Voorwaarden van de VEKABO
Oktober 2021
Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen d.d. 12 oktober
2021
Deze Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van
Vekabo Nederland op 12 oktober 2021 en zij treden in werking vanaf dezelfde datum.
Deze leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen zijn exclusief van toepassing bij
Vekabo leden, wanneer de Vekabo ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de
recreant expliciet verwijst naar deze Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden, d.d.
12 oktober 2021.
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor
een vakantieverblijf;
c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking
stelt;
d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats
aangaat;
e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst
op de plaats;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf,
de plaats en in het vakantieverblijf;
g. klachtenprotocol: indien een recreant een klacht heeft, die niet opgelost is in
samenspraak met de
betreffende Vekabo | In het Groen ondernemer, dan kan de recreant een klacht
melden bij Vekabo Nederland (info@vekabo.nl). Vekabo Nederland zal conform haar
klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen. De eindverantwoordelijkheid
voor de oplossing blijft liggen bij de Vekabo ondernemer.
h. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor
de ingangsdatumvan het verblijf.
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente
bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de
overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het
overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard
of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als
werd overeengekomen.
3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan
de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst
Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door

hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf
voldoen, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het
recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de
aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten
controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op
overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant
verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-
installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer
goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.
Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van
onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk
onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien,
tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te
plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen,
tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het
vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de ondernemer.
Artikel 5: Prijs en prijswijziging
De elektriciteit is niet inbegrepen.
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, water,
riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de
toeristenbelasting en elektriciteit, tenzij van tevoren anders is bekend
gemaakt.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van
de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van
belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen
deze aan de recreant worden doorberekend.
Artikel 6: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is
overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. Het eerste
termijn betreft een aanbetaling van 10 % van het reserveringsbedrag. Deze dient
uiterlijk na 7 dagen na het reserveren te zijn overgemaakt. Het tweede termijn is de
resterende 90%. Dit bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aankomst te zijn overgemaakt.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn
betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het
bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij
aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op
de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de

verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn
betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de bevoegde
burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft
gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en
bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.
Artikel 7: Annulering
1. De recreant is bevoegd de overeenkomst te annuleren. Dit dient schriftelijk, dan
wel per e-mail, te worden bevestigd door de recreant. De ontvangstdatum van de
schriftelijke annulering wordt gekoppeld aan de hieronder genoemde
annuleringskosten.
2. Voor het annuleren van een gemaakte reservering hanteren wij de volgende
annuleringsvoorwaarden en annuleringskosten:
 25% < bij annuleren 31 dagen voor aankomst
 50% < bij annuleren 14 dagen voor aankomst
 75% < bij annuleren 7 dagen voor aankomst
 100%  bij annuleren op de dag van aankomst
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek
van de administratiekosten, indien de toeristische plaats door een derde op
voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de
ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte
daarvan.
4. De schadeloosstelling kan altijd in bijzondere situaties worden aangevraagd
door de recreant. Dit dient schriftelijk worden voorgelegd aan de ondernemer.
Artikel 8: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden
de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels
betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en
aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in
strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze
voorwaarden.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn
terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens
personeel is toe te rekenen.
De mogelijkheid is aanwezig, dat op basis van de grondgesteldheid, uw
kampeermiddel / caravan, en op advies van de dan dienst hebbende gastendienst, op
de kampeerplaats wordt gezet door leden van de naturistenvereniging Zeelandia.
Voor deze handeling draagt Zeelandia geen enkele verantwoordelijkheid en gebeurt
het voor rekening en risico van de eigenaar van het kampeermiddel.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is

veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges,
of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de
recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico
omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan
worden met een minimum van € 500.000,00.
Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen
periode.
Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de
overeengekomen tariefperiode (excl. toeristenbelasting en elektriciteit) verschuldigd.
Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij
wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de
overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften
ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk
naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt
voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het
vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De
waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit
op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de
schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het
vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of
diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de
overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
Artikel 13: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het
terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de
ontruiming.
3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd –
na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten
van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de
schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het
vakantieverblijf
tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel.

Artikel 14: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan om de toeristische plaats
onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde
personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De
voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren
bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.
Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de
ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke
kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na
schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende
deel in rekening worden gebracht.
Artikel 16: Ontbinding
1. Indien de toeristische plaats buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of
tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht
de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van de toeristische plaats of het
tijdelijk buiten gebruik zijn van de toeristische plaats aan de ondernemer is toe te
rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
Artikel 17: Wijzigingen
Wijzigingen in de Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend
plaats vinden door het bestuur van Vekabo Nederland worden aangebracht. Dit Iaat
onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen
maken waarbij ten voordele van de recreant van deze Vekabo | In het Groen
voorwaarden wordt afgeweken.
Uden, 12 oktober 2021 Vekabo Nederland KvK nr. 2716705

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
g. klachtenprotocol: indien een recreant een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de
betreffende Vekabo | In het Groen ondernemer, dan kan de recreant een klacht melden bij Vekabo Nederland (info@vekabo.nl). Vekabo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen. De eindverantwoordelijkheid voor de oplossing blijft liggen bij de Vekabo ondernemer.
h. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatumvan het verblijf.

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
  2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
  3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

De elektriciteit is niet inbegrepen.

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting en elektriciteit, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. Het eerste termijn betreft een aanbetaling van 10% van het reserveringsbedrag. Deze dient uiterlijk na 7 dagen na het reserveren te zijn overgemaakt. Het tweede termijn is de resterende 90%. Dit bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aankomst te zijn overgemaakt.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 7: Annulering
1. De recreant is bevoegd de overeenkomst te annuleren. Dit dient schriftelijk, dan wel per e-mail, te worden bevestigd door de recreant. De ontvangstdatum van de schriftelijke annulering wordt gekoppeld aan de hieronder genoemde annuleringskosten.
2. Voor het annuleren van een gemaakte reservering hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden en annuleringskosten:

 • 25% < bij annuleren 31 dagen voor aankomst
 • 50% < bij annuleren 14 dagen voor aankomst
 • 75% < bij annuleren 7 dagen voor aankomst
 • 100%  bij annuleren op de dag van aankomst
 1. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de toeristische plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
  4. De schadeloosstelling kan altijd in bijzondere situaties worden aangevraagd door de recreant. Dit dient schriftelijk worden voorgelegd aan de ondernemer.

Artikel 8: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. toeristenbelasting) verschuldigd.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het
vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.

 1. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 2. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf
tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel.

Artikel 14: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan om de toeristische plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Ontbinding
1. Indien de toeristische plaats buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van de toeristische plaats of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de toeristische plaats aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.

Artikel 17: Wijzigingen
Wijzigingen in de Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend plaats vinden door het bestuur van Vekabo Nederland worden aangebracht. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze Vekabo | In het Groen voorwaarden wordt afgeweken.
Uden, 12 oktober 2021 Vekabo Nederland KvK nr. 2716705